Portalochrona.pl to katalog firm ochroniarskich. Wyszukiwanie firm z branży ochroniarskiej. Najlepsze firmy ochrony - ochrona osób i mienia.

Przetarg

« powrót dodaj nowy

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach użytkowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. ZZK-WP/77/12

Data dodania 08-06-2012

Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocławul.Św. Elżbiety 3Osoba do kontaktów: Małgorzata Warzyńska50-111 WrocławPOLSKATel.: +48 3328124E-mail: malgorzata.warzynska@zzk.wroc.plFaks: +48 3328124
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zzk.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach użytkowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodówopancerzonych
Kod NUTS PL514
Dz.U./S S105
05/06/2012
175449-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/6
05/06/2012S105
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/6
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Lokalizacja chronionych obiektów i wymagana ilość pracowników na zmianie:
1) ul. Św. Elżbiety 3 - (1 pracownik bez licencji - całodobowo)
2) ul. Grabiszyńska 257 - (1 pracownik bez licencji - całodobowo)
3) ul. K. Miarki 7 - (1 pracownik bez licencji - całodobowo).
2. Usługa ochrony, realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997,Nr 114, poz. 740 z późn. zm.) przez jednego pracownika na zmianie, polegać ma m.in. na:
a) działaniu mającym na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, w tym:przechowywanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym pracownikom ZZK,
b) ochronie osób w formie ochrony fizycznej, zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalnościosobistej, a w szczególności podejmowanie stosownej interwencji w wypadku napadu lub zakłócania ładu iporządku przez osoby przebywające na obiekcie, a także w razie pożaru,
c) przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń, w tym: niezwłoczne powiadamianieodpowiednich służb i uprawnionych pracowników ZZK o zdarzeniach,
d) całodobowej obserwacji obiektu za pomocą urządzeń monitorujących ZZK (monitoring).
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość tej części zamówienia nie przekracza 200 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Formy wniesienia wadium określa SIWZ.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Dz.U./S S105
05/06/2012
175449-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/6
05/06/2012S105
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/6
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zadania.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: www.portalochrona.pl
Konsorcjum - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym wypadku:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboreprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) składają oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp i pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. IV SIWZ pkt 1 oraz oświadczenie o brakupodstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wraz z dokumentami złożonymi przez każdegowykonawcę potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, zgodnie z zapisami rozdz. IV SIWZ pkt 2.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełnianiaprzez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp należyprzedłożyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
2)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług wzakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Uwaga – spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie z dowodem zapłaty, o ile wprostz treści polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu nie będzie wynikało, że jest ona opłacona.
2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należyprzedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
Dz.U./S S105
05/06/2012
175449-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/6
05/06/2012S105
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/6
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia alboskładania ofert,
a) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo składania ofert.
2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albozamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przednotariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, żewarunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN oraz zobowiąże się, że po upływie ważności polisy lub innegodokumentu ubezpieczenia, ubezpieczenie będzie odnawiane na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN przez całyokres trwania umowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1 000 000 PLN
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wokresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie – wykonywał lub wykonuje należycie, usługę ochrony mienia trwającą nieprzerwanieprzez okres, co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych świadczoną w obiekcie/obiektach budowlanych o łącznejpowierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m² w ramach jednej umowy.
Dz.U./S S105
05/06/2012
175449-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/6
05/06/2012S105
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/6
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1 usługa zrealizowana/realizowana przez okres 12 miesięcy świadczona w obiekcie/obiektach budowlanych ołącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m2.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZK-WP/3400/77/12
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.6.2012 -10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 5,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówka lub przelew na rachunek Zamawiającego.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.6.2012 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
holenderski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 13.6.2012 - 12:00
Dz.U./S S105
05/06/2012
175449-2012-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/6
05/06/2012S105
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/6
Miejscowość:
Wrocław, ul. Grabiszyńska 257 sala 218.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: II kwartał 2014 r.
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większejniż 50 % wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego napowtórzeniu tego samego rodzaju usługi realizowanej w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego.
2. Przewidywany termin realizacji umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1lipca 2012 r.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIOul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej określone w ustawie - DziałVI Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g).
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
UZPul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKA
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: